יום שלישי, 26 במאי 2015

חריזה במשנה (לדף היומי: נדרים פרק א משנה א)

·        האם מוכר לכם דיון ומקורות על חריזה במשנה?

מתני'.

כל כינויי נדרים כנדרים,

וחרמים - כחרמים,

ושבועות - כשבועות,

ונזירות - כנזירות.

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ב עמוד ב

... וליתני כינוי שבועות בתר נדרים!

איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה,

תנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה,

לאפוקי שבועה דקאסר נפשיה מן חפצא.

היה מקום לתרץ שהתנא התחשב בחריזה בסידור דבריו, אך עדיין יש מקום לקושיית התלמוד: היה מקום לשנות כך:

כל כינויי נדרים כנדרים,

ושבועות - כשבועות,

וחרמים - כחרמים,

ונזירות - כנזירות.

וגם זו חריזה תקינה (אב, אב), ולכן תירצו שהעדיפו משיקול תוכני את החריזה הזו (אא, בב).2 תגובות:

 1. בבקשה:

  שטמ"ק בשם תוס' רא"ש, ב,א ד"ה 'השור והבור'. - "לשון נופל על הלשון"
  ברנשטין שלמה חיים, "שירה משנתית", שמעתין 74 - 73, תשמ"ג
  תופעות ספרותיות במשנה ומשמעותן העריכתית והרעיונית מאת: אברהם וולפיש

  היבטים בתרבות המחלוקת של חז"ל - עיון בח"י משניות במסכת עדויות ד"ר יהודה שוורץ (בתוך שמעתין 181)

  F. Rosenthal, Ueber den Zusammen;!ang der Misc'nna 1909, עמוד 117 ואילך - הפניה היא מתוך העבודה של אברהם וולפיש

  גלעד הרשושנים
  גבעת שמואל

  השבמחק