יום שישי, 16 בפברואר 2018

משנכנס אדר

1. הרב מרדכי רבינוביץ', בנו של ראש ישיבת ההסדר "ברכת משה" שבמעלה אדומים, הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ', הוציא לאור את הלכות מגילה של  "ערוך השולחן", עם "צפה הצפית: מקורות, הערות, ביאורים, מקבילות והשוואות לפוסקים אחרים", תשס"ז (קישור).

2. ראשית, כפתיחה במילתא דבדיחותא, הערה משעשעת על הניסוח בויקיפדיה בערך נחום אליעזר רבינוביץ'

בנו הוא הרב מרדכי רבינוביץ, מחבר ספרי "צפה הצפית" על מסכת מגילה ועל ערוך השולחן.

הערה זו הועתקה לאתרים אחרים, למשל לאתר ישיבה (כאן): 

בנו הוא הרב מרדכי רבינוביץ', מחבר ספרי "צפה הצפית" על מסכת מגילה ועל ערוך השולחן, ועוד.

אכן, הוא חיבר ספרים נוספים (ברכת הארץ, מים ראשונים), אך לא על מסכת מגילה, אלא כנ"ל, ההדיר את הלכות מגילה (וגם את הלכות חנוכה) של "ערוך השולחן". 

3. עתה, לעיקר: ענייני דיומא: "נוסח מגילת אסתר":
ראשית, יש לשבח את הההדרה הנאמנה והמוקפדת, שבכל מקרה של הגהה בלשון המחבר, רבי יחיאל מיכל עפשטיין (אגב, ראה כאן על המחבר), "נשמר נוסח הדפוס המקורי בהערות הנוסח" בשולי העמוד (כמוצהר במבוא). בזכות זהירות זו, ניתן לעמוד על תופעה מעניינת: 
בסימן תרפ"ח, ג (עמ' 56), הביא בעל "ערוך השולחן" את לשון הכתוב במגילה "ואיש לא עמד בפניהם" (כמתועד בהערת הנוסח), אך בפנים תיקן המהדיר לנוסח המקרא היותר מדויק: "ואיש לא עמד לפניהם". 
צ"ע, האמנם היה ראוי להגיה במקרה זה. מסתבר שנוסח "בפניהם" היה שגור בלשון המחבר (או בלשון המדפיס!), והיא עדות כמסל"ת למנהגם, שבימינו נחשב מנהג פחות מדויק (ראה כאן). לענ"ד, היה מקום להעיר על כך ב"צפה הצפית" (כפי שכתב המהדיר במבוא "במידה שלשינוי הנוסח יש משמעות של ממש, הערתי על כך בהערותיי"). 

4. ולסיום, גם כן בענייני דיומא: "משנכנס אדר מרבין בשמחה":
הלכה זו מובאת במסכת תענית ובספרי הפוסקים מובא בד"כ בהלכות ט' באב, אך בעל "ערוך השולחן" (וקדם לו בעל אליה רבה סימן תרפה ס"ק ח) הביא אותה גם בהלכות פורים, בשינוי לשון קטן, הנובע מפחד מהגוים ("צנזורה" בלעז). 
שימו לב בכמה דרכים שונות צונזרה הלשון המקורית: הנה לשון התלמוד הבבלי במסכת תענית דף כט עמוד ב, עם ש"נ מאתר "הכי גרסינן - פרויקט פרידברג לשינויי נוסחאות בתלמוד הבבלי"

הלכך, בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי/גוי - לישתמיט מיניה באב דריע מזליה, ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה.

סינופסיס בטורים עבור: תענית דף כט עמוד ב

דפוס וילנא

דפוס ונציה (ר"פ - רפ"ג)

דפוס פיזרו (רס"ט - רע"ו)

כתב-יד הספריה הבריטית 400

כתב-יד מינכן 140

כתב-יד מינכן 95

כתב-יד גטינגן 3

T-S F 4.41

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה אמר רב פפא הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה אמר רב פפא הילכך בר ישראל דאית ליה דינ' בהדי גוי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשי באדר דברייא מזליה

אמ' רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה אמ' רב פפא הילכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי גוי לישתמיט מיניה מאב דריע מזליה ולימצי נפשי באדר דברייא מזליה

אמ' רב יהוד' בריה דרב שמו' בר שילת משמיה דרב כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה

 הילכך האי ב(ת)[ר] יש?ר?'

?ד?א.. ....... ..?ה? דינא בהדי גו.. ................... בא.. .

 

אמ' רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם ((.......... ..)) [כ]{שמשנכנס} אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה אמ' רב פפא הילכך האי בר ישראל דאית ליה דינא בהדי(..) גוי באב נשתמיט ליה [דריע מזליה] ?[???] באדר ליזיל בתריה [דבריא מזליה]   

אמ' רב יהוד' ברי' דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה אמ' רב הילל האי בר ישראל דאית ליה דינא בהדי גוי באב נשתמיט' ליה דרעיע ליה מזליה באדר ליזיל בהדיה דברי מזליה   

אמ' רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שממעטין בשמחה משנכנס אב כך מרבין בשמחה משנכנס אדר אמ' רב פפא הילכך האי בר ישראל דאית ליה דינא בהדי גוי באב דריע מזליה לישתמיט ליה (עד) [באדר] ליזיל [בהדי] דברי מזליה

אמ' רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת מש' דרב כשם משנכנס אב () ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה אמ' רב פפא הילכך האי בר ישר' דאית ליה דינא בהדי גוי נשמיט מניה באב דריע מזאליה ולא מצלח באדר ניזיל בהדיה לדינא דגבוה מזאליה   

והנה נוסח הלכה זו בספרי פוסקים, ע"פ הנוסח בפרויקט השו"ת: 

רי"ף מסכת תענית דף ט עמוד ב + רא"ש מסכת תענית פרק ד סימן לב

הלכך האי בר ישראל דאית ליה דינא בהדי עובד כוכבים

 

האגודה מסכת תענית פרק ד סימן יט

  בר ישראל דאית ליה דינא בהדי כותי   

האגודה מסכת מגילה פרק א סימן ו

 ומאן דאית ליה דינא בהדי כותי ליזל באדר  

 

טור אורח חיים סימן תקנא

ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי עו"ג לישתמוט מיניה דריע מזליה

 

בית יוסף אורח חיים סימן תקנא אות א ד"ה משנכנס אב

... ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי גוי לישתמיט מיניה דריע מזליה.

 

שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סעיף א

ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי כותי, לישתמיט מיניה דריע מזליה

 

קיצור שולחן ערוך סימן קכב סעיף ז

 ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי אינו יהודי, לשתמיט מיניה משום דריע מזליה

בן איש חי שנה ראשונה פרשת דברים סעיף א

  בר ישראל דאית ליה דינא בהדי עכו"ם  

  

במקור אחד מצאתי שהגוי הושמט לגמרי: 

ספר המנהגים (טירנא) חודש תמוז ד"ה הגה: באיכה

... ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי  לישתמיט מיניה דריע מזליה.  א"חגי'. [=גיליון?]


5. כידוע, "ערוך השולחן" צונזר קשות מאימת שלטון הצאר. הלכה זו הובאה כך: 

ערוך השלחן או"ח סימן תקנא סעיף ט

האי בר ישראל דאית ליה דינא בהדי א"י, לשתמיט מיניה כל החדש דריע מזלא...

 

ערוך השלחן או"ח סימן תרפו סעיף ו

מאן דאית ליה דינא בהדי מצרי, לידייניה עמיה באדר דהוא חדש מוצלח וטוב ובריא מזליה.


במבוא הובטח"סולקו כל השינויים שנעשו מפני אימת הצנזורה", ואכן בעמ' 40 הוער "מצרי", ונוסח הפנים שונה. 

ברם, במקום לתקן את שיבוש הצנזור ולהדפיס כנוסח התלמוד, שונה לנוסח מצונזר אחר: מאן דאית ליה דינא בהדי עכו"ם


גם אם לא להחזיר את לשון חז"ל ולכתוב "בר ישראל דאית ליה דינא בהדי גוי", במקרה זה ראוי לפחות להעתיק כאן את נוסח ההלכה ב"ערוך השולחן" בהלכות ט' באב (סימן תקנא סעיף ט), כדי שלא יבואו לטעות שהלכה זו נוגעת רק לגוים שמשתחוים לשמש ולכוכבים.


חודש טוב לכל עם ישראל!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה